Wie kumm ich denn die Poorts herin!

  • Text
  • Download

Downloadformate

Musiknoten zum Lied - Wie kumm ich denn die Poorts herin!

Wie kumm ich denn die Poorts herin!
Sag du, mi Lievchen, sag!
Nemm de Rüng un schüddl de Klüng,
so ment ming Moder, et doet de Wüng.
Kumm du mi Lievchen, kumm, kumm, kumm, kumm
du, mi Lievchen kumm!

Wie kumm ich dann al langs de Hung?
Sad du, mi Lievchen, sag!
Gev dem Hung jet gode Wort,
so let e sich wedder an singen Ort.
Kumm du, mi Lievchen, kumm, kumm, kumm!

Wie kumm ich dann wol langs dem Flüer?
Sad du, mi Lievchen sag!
Schödd en beschen Water drin,
so ment ming Moder, et röhnte drin.
Kumm du, mi Lievchen, kumm, kumm, kumm!

Wie kumm ich dann die Trapp herup?
sag du, mi Lievchen, sag!
Nemm ding Schluffen in de Hang,
so hest e verworrene lise Gang.
Kumm du, mi Lievchen, kumm, kumm, kumm!

Wie kumm ich dann wal in de Kammer?
sag du, mi Lievchen, sag!
Tast en beschen lozer Hang,
so hängt de Schlößel an der Wang.
Kumm du, mi Lievchen, kumm, kumm, kumm!

Wo hang ich dann mingen Sundagsrock?
Sag du, mi Lievchen, sag!
An de Wang do es ene Knopp,
sühst d'en net, du scheele Stropp?
Kumm du, mi Lievchen, kumm, kumm, kumm!

Wie kumm ich dann wal up dat Bedd?
sag du, mi Lievchen, sag!
An dem Bedd do steit en Bank,
sühst du se nit, du fule Strang?
Kumm du, mi Lievchen, kumm, kumm, kumm!

Wie kumm ich dann wal unger de Deck?
Sag du, mi Lievchen, sag!
De Deck de es kene Müllestein,
leck mich im Gatt und gang weder hem,
gang du, mi Lievchen, gang, gang, gang!

 Top