Wenn hier en Pott mit Bohnen steiht

  • Text
  • Download

Downloadformate

Musiknoten zum Lied - Wenn hier en Pott mit Bohnen steiht

Wenn hier en Pott mit Bohnen steiht
un dor en Pott mit Bri,
denn lat ick Bri un Bohnen stahn
un gah na min Marie.
Marie, Mara, Maruschkaka,
Marie, Mara, Marie, Marie,
Mara, Maruschkaka, Marie, Mara, Marie.

De Deern, de is sau prick un nett,
sau schön as Melk un Blot;
de krusen Hoor up ehren Kopp
wägt mehr as hunnert Lot.
Marie, Mara, Maruschkaka,...

Ehr Hand, de is sau putt un week,
ehr Arm sau prall un rund.
Ick drück Marie woll an min Bost
un küß ehr up den Mund.
Marie, Mara, Maruschkaka,...

Un wenn se meck denn wedder küßt,
sau hartlich un sau tru,
denn seg ick: "Ehr en Johr vergeiht,
büst du min söte Fru."
Marie, Mara, Maruschkaka,...

Un wenn dat Johr denn rümmer is,
hört meck de Deern ganz,
denn dräggt se ne sneewitte Huw'
statt eenen Jungfernkranz.
Marie, Mara, Maruschkaka,...

Un is denn noch en Johr vörbi,
sau schenkt uns Gott en Kind.
Denn lach, ick, un denn freu ick meck,
dat wi sau glücklich sünd.
Marie, Mara, Maruschkaka,...

 Top