Rute Riesla

Volkslied

Ansinglied zum "Summersunntich" aus der Grafschaft Glatz.

Musiknoten zum Lied Rute Riesla

Liedtext

Rute Riesla, rute Riesla
wacksa off am Schtengel,
derr Herr is schien, derr Herr is schien,
de Frau is wie a Engel;
derr Herr, dar hoot ne huche Mütze,
a hoot se vuul Dukouta sitza,
a watt sich woll bedenka
on watt merr woll woas schenka.

Rute Riesla, rate Riesla,
wacksa off am Schtengel,
derr Herr is schien, derr Herr is schien,
de Frau is wie a Engel;
de Frau, die hoot änn rata Rook,
de greift woll ei a Eertoop,
de watt woll meiner gedenka
on watt merr a Eila schenka.