Ach Lieske, komm doch fer de Dör

Ach Lieske, komm doch fer de Dör aus dem Weichselwerder ist die westpreußische Version des weitverbreiteten niederdeutschen Volkslieds.

  • Text
  • Download

Downloadformate

Musiknoten zum Lied - Ach Lieske, komm doch fer de Dör

"Ach Lieske, komm doch fer de Dör,
komm doch e beske rat!
|: Wi beid, wi wölle toasammekoam,
on du böst mine Brut!" :|

"Dat wa' eck wol schön bliwe late,
de Olsch, de paßt uns op;
|: de Dere sönd ringsom verschlote.
es kann keen Mensch nich rop." :|

"Denn wa' eck rasch de Ledda hole,
de am Kohstall steh,
|: on wa' se an dat Fönster stelle.
dat to di renne geit." :|

De Hans, de schleppt de Ledda ran
on kikt önt Fönster rön,
|: on ea söck Lieske dat versach,
do wä de Hans all bönn. :|

On wie de Olsch dat vanam,
do macht se seck stracks op:
|: "Na wacht, ju soll de Düwel hole,
du verfluchtges Krop!" :|

De Hans, de dacht de Düwel kam,
et sach och grad so ut;
|: he noam sin Boxe öne Hand
on schott tom Fönster rat. :|

De Hans, de rennd den Hoff entlang
on wull tom Dorweg rut,
|: do blew de Böx am Noagel hänge.
on dat sach putzig ut. :|

 Top